Bd. 38 Nr. 2 (2014): Kommunikative Phänomene im Wandel