Hans-R. Fluck/Michaela Blaha, Hrsg. (2010): Amtsdeutsch a. D.? Europäische Wege zu einer modernen Verwaltungssprache Review

Main Article Content

Article Sidebar

Published May 30, 2017
Karin Luttermann

How to Cite

Luttermann, Karin. 2017. “Hans-R. Fluck/Michaela Blaha, Hrsg. (2010): Amtsdeutsch A. D.? Europäische Wege Zu Einer Modernen Verwaltungssprache: Review”. Fachsprache 34 (1-2):94-96. https://doi.org/10.24989/fs.v34i1-2.1365.
Abstract 237 | PDF (Deutsch) Downloads 1

Article Details

Section
Article